எங்கள் போதகர்

திருச்சபையின் மூத்த போதகர்

"விசுவாசத்தின் மூலம் கடவுளுடைய வார்த்தையில் ஈடுபடுவது"

தேவதூதர்களோ, பேய்களோ, மரணமோ, ஜீவனோ, நிகழ்காலமோ, எதிர்காலமோ, அல்லது எல்லா படைப்புகளிலும் வேறு எதுவும் கடவுளின் அன்பிலிருந்து நம்மைப் பிரிக்க முடியாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன்.

Rev. G. Sam Richard Nelson

Come to Church

Connecting People to Jesus and One Other

தினசரி வழிபாடு வாசிப்புகள்

காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை

ஞாயிறு திருவிருந்து

காலை 6 மணி முதல் 11 மணி வரை

தினசரி ஒப்புதல்

காலை 10 மணி முதல் 12 மணி வரை
ta_INதமிழ்