சி.எஸ்.ஐ. சர்ச் பாலப்பள்ளம் Love God. Love Each Other. Love the World மேலும் அறிக எங்கள் தேவாலயத்திற்கு வரவேற்கிறோம் The Powerful God is Connecting People's Souls மேலும் அறிக என்னாலேயல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான். யோவான் 14:6 அதற்கு இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; யோவான் 14:6

எங்களை பற்றி

CSI Church Palappallam is a Church in the Diocese of KanyaKumari under the Church of South India (CSI). The entire Church Campus is filled with prayer and it is a ‘House of Prayer’ to all peoples. The Church is kept open from 6 am to 8 pm to enable people seeking a comfort and silence could come and surrender them to God in a place so filled with prayer. To help the people seeking comfort and quietness to come and surrender to God in a place filled with prayer. The Congregation of the Church is a vibrant community of believers from all over India and there are some from abroad also.

Download Malar / Brochure

Sunday Online Service

03.10.2021

இயேசு அவர்களை நோக்கி: ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாகமடையான்.

யோவான் 6:35

தினசரி வழிபாடு வாசிப்புகள்

காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை

ஞாயிறு திருவிருந்து

காலை 6 மணி முதல் 11 மணி வரை

தினசரி ஒப்புதல்

காலை 10 மணி முதல் 12 மணி வரை

எங்கள் போதகர்

திருச்சபையின் மூத்த போதகர்

"விசுவாசத்தின் மூலம் கடவுளுடைய வார்த்தையில் ஈடுபடுவது"

தேவதூதர்களோ, பேய்களோ, மரணமோ, ஜீவனோ, நிகழ்காலமோ, எதிர்காலமோ, அல்லது எல்லா படைப்புகளிலும் வேறு எதுவும் கடவுளின் அன்பிலிருந்து நம்மைப் பிரிக்க முடியாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன்.

Rev. G. Sam Richard Nelson

கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக் கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு; ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல;

எபேசியர் 2:8-9

தொலைபேசி எண்

04652 228 080

சர்ச் இருப்பிடம்

Anakuzhi, Karungal Rd,
மதன்விளை, தமிழ்நாடு 629159

சர்ச் நேரம்

ஞாயிறு - காலை 8 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
ta_INதமிழ்